รับชมบันทึกการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 13 (EENET2021) และ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021 ระหว่าง วันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2564 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านช่องทาง Facebook fanpage [https://www.facebook.com/rdirmutlcm/videos/]

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI 2021)

      ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย นั้น

      ด้วยสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของโรคดังกล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุม ในการนี้คณะผู้จัดงาน CRCI จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม จากเดิมเป็นการเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย เปลี่ยนเป็นการจัดกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams
ติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์การประชุมฯ [https://crci.rmutl.ac.th/]

เพิ่มเติม สำหรับเจ้าของบทความที่ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ ให้ท่านดำเนินการ ดังนี้
1. ตรวจสอบข้อเสนอแนะทางอีเมล (อีเมลที่ใช้ลงทะเบียน)
2. โหลดแบบฟอร์มต้นฉบับตีพิมพ์ Proceedings ที่หน้าเว็บไซต์การประชุม
3. ปรับแก้ตามคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งเข้าระบบไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2564
4. ชำระค่าลงทะเบียน ไม่เกินวันที่ 30 เมษายน 2564


ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมงาน...


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 CRCI 2021
หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม"
ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams


โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ร่วมกับ

 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU)
 • มหาวิทยาลัยพายัพ (PYU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU)
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (MCU)
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU)
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU)
 • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (PLU)
 • สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion: ATIP)


ประกาศผลรางวัลผลงานเข้าร่วมงานประชุม CRCI 2021 & EENET 2021ประกาศผลพิจารณาบทความ

เนื่องจากมีการขยายเวลาการเปิดรับบทความ ระยะเวลาในการพิจารณาของผู้ประเมินต้องขยับออกไป (กำหนดระยะเวลาพิจารณา 10 วัน) ทางผู้จัดงานจึงขอแจ้งเลื่อนการประกาศผลพิจารณาจากเดิมวันที่ 5 เมษายน 2564 เป็น วันที่ 16 เมษายน 2564
และ
- ชำระค่าลงทะเบียน 21-30 เมษายน 2564
- ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 30 เมษายน 2564

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ผลพิจารณาบทความ (Online submission) ตรวจสอบสถานะบทความได้จากระบบ

เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะบทความ


กำหนดการ/ลงทะเบียน

กำหนดการ
กิจกรรม
25 มกราคม 2564 เปิดรับบทความ

25 กุมภาพันธ์ 2564

15 มีนาคม 2564

28 มีนาคม 2564

หมดเขตรับบทความ

ขยายเวลาเปิดรับบทความวันสุดท้าย

ขยายเวลาเปิดรับบทความวันสุดท้าย (รอบสุดท้าย)

5 เมษายน 2564

16 เมษายน 2564

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

10 เมษายน 2564

16-30 เมษายน 2564

หมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ (ต้นฉบับตีพิมพ์)

รับบทความฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข)

5-10 เมษายน 2564

21-30 เมษายน 2564

ชำระค่าลงทะเบียนล่วงหน้า

ชำระค่าลงทะเบียน

7 พฤษภาคม 2564 ทดสอบเข้าระบบการนำเสนอผลงาน CRCI 2021 เวลา 09.00-12.00 น.
12-14 พฤษภาคม 2564 วันงานประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 7 รูปแบบ Online
30 มิถุนายน 2564 เผยแพร่เล่ม Proceeding ออนไลน์

อัตราค่าลงทะเบียน

รายการ ประเภท ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

 • ณ สถานที่จัดงาน
 • ออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน MS Teams

บุคคลทั่วไป/นักศึกษา

อัตราละ

 • 3,000 บาท/บทความ
 • 1,500 บาท/บทความ

หมายเหตุ

 • กรณีที่นำเสนอมากกว่า 1 บทความ อัตราค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมบทความละ 500 บาท (ไม่เกิน 2 เรื่อง/ท่าน)
 • ยกเว้นค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานจาก มทร.ล้านนา
 • ส่วนลดอัตราค่าลงทะเบียน 50% สำหรับบทความจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเจ้าภาพร่วม

กำหนดชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21-30 เมษายน 2564

โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1. ชำระค่าลงทะเบียนผ่านโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทย Krungthai NEXT ด้วย COME CODE: 708176 [วิธีใช้งานผ่าน Krungthai NEXT]
หรือ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ในเมนูเอกสารดาวน์โหลด กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา (ในวันทำการ)
2. ส่งสำเนาแบบฟอร์ม/หลักฐานการชำระเงินฯ
(นิสิต นักศึกษา ให้แนบพร้อมสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรนักศึกษามาด้วย โดยให้จัดทำเป็นไฟล์เดียวแนบเข้าระบบ) เข้าสู่ระบบ ยืนยันการเข้าร่วมงานประชุม

**ส่งสำเนาแบบฟอร์ม/หลักฐานการชำระเงิน และยืนยันการเข้าร่วมงานประชุม เข้าระบบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23:59 น.กิจกรรมในงาน

พิธีเปิด การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 (CRCI2021) และการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021) 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
และกิจกรรมการบรรยายพิเศษ การเสวนาทางวิชาการ ตลอดทั้งวัน
ลิงก์ถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/rdirmutlcm/live

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00-16.00 น. นำเสนอผลงานออนไลน์ และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ผ่านระบบ MS Teams

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 
เวลา 09.00-12.00 น. นำเสนอผลงานออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams
เวลา 13.30 น. ประกาศรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่น และพิธีปิด
ลิงก์ถ่ายทอดสด https://www.facebook.com/rdirmutlcm/live
    

กำหนดการนำเสนอผลงาน CRCI 2021 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2564
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
[ดาวน์โหลดไฟล์]


QR Codr ตารางและห้องนำเสนอออนไลน์ MS Teams
[ดาวน์โหลดไฟล์]


กลุ่มสาขาที่เปิดให้นำเสนอ ดังนี้
กลุ่มวิทยาศาสตร์
 • (ENG) งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
  สาขาย่อย : , วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
 • (SCI) งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
  สาขาย่อย : , เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติ
 • (AGRI) งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
  สาขาย่อย : , เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • (BA) งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
  สาขาย่อย : , ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, การท่องเที่ยว, สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • (ART) งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  สาขาย่อย : , เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน
 • (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน
  สาขาย่อย : , งานบริการวิชาการ, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์
 • (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย
  สาขาย่อย : , งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์: CRCI

แบบฟอร์มการชำระเงินค่าลงทะเบียน


รายการ
ดาวน์โหลด
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ Call for paper [ดาวน์โหลด]
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลา Call for paper [ดาวน์โหลด]
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ขยายเวลา (รอบสุดท้าย) Call for paper [ดาวน์โหลด]
แบบฟอร์มต้นฉบับตีพิมพ์ Proceeding CRCI 2021 [ดาวน์โหลด]
แบบฟอร์มส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์” [ดาวน์โหลด]
Template Powerpoint CRCI 2021 [ดาวน์โหลด]
กำหนดการทดสอบเข้าระบบการนำเสนอผลงาน CRCI 2021 [ดาวน์โหลด]
แบบฟอร์มวารสาร
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต (ENG)
เทมเพลต (ไทย)
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
เทมเพลต
รายละเอียดโครงการ [ดาวน์โหลด]
ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New [ดาวน์โหลด]

ติดต่อ สอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
ที่อยู่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
สำนักงาน โทร. 0 5326 6518 ต่อ 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
e-mail : crci.rmutl@gmail.com
เว็บไซต์ : https://crci.rmutl.ac.th/

Flag Counter