โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อ I CONTACT | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ติดต่อ I CONTACT


ติดต่อผู้ประสานงาน

งานประชุมวิชาการ : สามารถติดต่อ กลุ่มงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โทร : 095-407-6880

ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน โทร : 06-5472-1087 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.)

ฝ่ายประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ : คุณพิศาล หล้าใจ โทร : 08-1961-2560 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.)

Contact e-mail : crci@rmutl.ac.th 

Website : https://crci.rmutl.ac.th/

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220


ติดต่อฝ่ายไอที 

ผู้ประสานงาน : คุณสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์ โทร : 06-3539-4661 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.)

ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300


 

สแกนเพิ่มเพื่อน LINE Contact CRCI


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon