โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อ I CONTACT | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ติดต่อ I CONTACT


ติดต่อผู้ประสานงานการประชุมวิชาการ 

ผู้ประสานงาน : คุณณิชกมล โพธิ์แก้ว 

โทร : 08-7079-0797 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.)

Contact e-mail : crci.rmutl@gmail.com  

Website : https://crci.rmutl.ac.th/

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220


ติดต่อฝ่ายประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ผู้ประสานงาน : คุณพิศาล หล้าใจ 

โทร : 08-1961-2560 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.)

ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220


ติดต่อฝ่ายไอที 

ผู้ประสานงาน : คุณสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์

โทร : 06-3539-4661 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.)

ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300


 

สแกนเพิ่มเพื่อน LINE Contact CRCI


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา