โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสำคัญ | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

กำหนดการสำคัญ


 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

The 10th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2024

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรม พลังสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

   ระหว่าง วันที่ 5-6 สิงหาคม 2567

   ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์


 

1.  กำหนดการเปิดรับบทความ  

 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์เปิดรับบทความ 

วันที่

กำหนดการส่งบทความ

19 เม.ย. - 31 พ.ค. 67

19 เม.ย. - 16 มิ.ย. 67

19 เม.ย. - 23 มิ.ย. 67

เปิดรับบทความ

15 พ.ค. - 28 มิ.ย. 67

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

28 มิ.ย. 67

ประกาศผลการพิจารณาบทความ

28 มิ.ย. - 4 ก.ค.67

ปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

4 ก.ค. - 16 ก.ค. 67

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ รอบที่ 2 (ปรับแก้)

17 ก.ค. 67

ตอบรับการเข้าร่วม

15 - 26 ก.ค. 67 ชำระค่าลงทะเบียน ล่วงหน้า

5 - 6 ส.ค. 67

จัดงาน

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

** สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมากมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ TCI 1 - 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวารสาร อื่นๆ ในเครือข่าย **

 

 

2.  กำหนดการเปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวด 

วันที่

กำหนดการส่งบทความ

19 เม.ย. - 31 พ.ค. 67

19 เม.ย. - 16 มิ.ย. 67

19 เม.ย. - 23 มิ.ย. 67

เปิดรับผลงาน

15 พ.ค. - 28 มิ.ย. 67

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน

28 มิ.ย. 67

ประกาศผลการพิจารณาผลงาน

28 มิ.ย. - 4 ก.ค.67

ปรับแก้รายละเอียผลงานตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

4 ก.ค. - 16 ก.ค. 67

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานรอบที่ 2 (ปรับแก้)

17 ก.ค. 67

ตอบรับการเข้าร่วม

15 - 26 ก.ค. 67 ชำระค่าลงทะเบียน ล่วงหน้า

5 - 6 ส.ค. 67

จัดงาน

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon