โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสำคัญ | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

กำหนดการสำคัญ


1.  กำหนดการเปิดรับบทความ 

วันที่

กำหนดการส่งบทความ **ประเภทวารสาร**

กำหนดการส่งบทความ

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2566

เปิดรับบทความ 

เปิดรับบทความ

20 มี.ค. 2566

31 มี.ค. 2566

ปิดรับบทความ (ปิดระบบเวลา 12.00 น.)

(ขยายเวลา)

-

20 มี.ค. – 7 เม.ย. 2566

20 มี.ค. - 14 เม.ย. 2566

กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกบทความ

-

10 เม.ย. 2566

20 เม.ย. 2566

ประกาศแจ้งผลรับพิจารณาเบื้องต้น 

(รับคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการประเมินเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

-

20 เม.ย. 2566

30 เม.ย. 2566

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไขตามแบบฟอร์มของวารสาร 

(เพื่อเข้ารับการประเมิน โดยรูปแบบการประเมิน และการตอบรับตีพิมพ์ ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละวารสาร)

-

30 เม.ย. 2566

-

ปิดรับบทความ (ปิดระบบเวลา 12.00 น.)

1-30 พ.ค. 2566

-

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

1-15 พ.ค. 2566

-

ผู้เขียนปรับแก้บทความ และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ (รอบ 2) **กรณีผู้ทรงคุณวุฒิให้ปรับแก้ไขและส่งประเมินอีกครั้ง**

25 มิ.ย. 2566

-

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข

28 มิ.ย. 2566

แจ้งรายชื่อบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ

1-9 ก.ค. 2566

ชำระค่าลงทะเบียน และยืนยันการเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์

25-26 ก.ค. 2566

วันจัดงาน (เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ) ในการประชุมวิชาการ CRCI-2023

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

** สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมากมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ TCI 1 - 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวารสาร อื่นๆ ในเครือข่าย **

 

2.  กำหนดการเปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

วันที่

กำหนดการส่งผลงาน

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2566

เปิดรับบทความ

30 เม.ย. 2566

ปิดรับผลงาน (ปิดระบบเวลา 12.00 น.)

28 มิ.ย. 2566

แจ้งรายชื่อผลงานที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมประกวด

1-9 ก.ค. 2566

ชำระค่าลงทะเบียน และยืนยันการเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์

25-26 ก.ค. 2566

วันจัดงาน (เข้าร่วมการประกวดฯ) ในการประชุมวิชาการ CRCI 2023

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


3. กำหนดการ

 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 

The 9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

   ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 (2 วัน)

   ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

วันที่

เวลา

กำหนดการ

สถานที่

วันเตรียมงาน

24 กรกฎาคม 2566

14.00 น.

ติดโปสเตอร์นำเสนอ

บริเวณจัดบอร์ด ติดโปสเตอร์นำเสนอ

 

 

 

 

CRCI: DAY 1

25 กรกฎาคม 2566

8.00 - 8.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

จุดลงทะเบียนหน้างาน

 

9.00 - 9.30 น.

พิธีเปิด

ห้องประชุมใหญ่ #1

 

9.30 - 10.30 น.

ปาฐกถาพิเศษ #1

ห้องประชุมใหญ่ #1

 

10.30 - 10.45 น.

พักเบรก

จุดรับประทานอาหารว่าง

 

11.00 - 12.00 น.

ปาฐกถาพิเศษ #2

ห้องประชุมใหญ่ #1

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องอาหาร

 

13.00 - 14.30 น.

เสวนาวิชาการ

ห้องประชุมใหญ่  #1

 

13.00 - 14.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 

ห้องนำเสนอ (1) (2) (3) (4)

 

13.00 - 14.30 น.

การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์

บริเวณจัดบอร์ด ติดโปสเตอร์นำเสนอ

 

13.00 - 14.30 น.

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 

บริเวณนิทรรศการผลงานประกวดฯ

 

14.30 - 14.45 น.

พักเบรก

จุดรับประทานอาหารว่าง

 

15.00 - 16.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย  

ห้องนำเสนอ (1) (2) (3) (4)

 

15.00 - 16.30 น.

การนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์  

บริเวณจัดบอร์ด ติดโปสเตอร์นำเสนอ

 

15.00 - 16.30 น.

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ 

บริเวณนิทรรศการผลงานประกวดฯ

 

 

 

 

CRCI: DAY 2

26 กรกฎาคม 2566

8.00 - 8.30 น.

ลงทะเบียน

จุดลงทะเบียนหน้างาน

 

9.00 - 10.30 น.

เสวนาวิชาการ

ห้องประชุมใหญ่ #1

 

9.00 - 10.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 

ห้องนำเสนอ (1) (2) (3) (4)

 

10.30 - 10.45 น.

พักเบรก

 

 

11.00 - 12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 

ห้องนำเสนอ (1) (2) (3) (4)

 

12.00 - 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องอาหาร

 

13.00 - 14.30 น.

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย 

ห้องนำเสนอ (1) (2) (3) (4)

 

14.30 - 14.45 น.

พักเบรก

จุดรับประทานอาหารว่าง

 

15.30 - 16.30 น.

พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม และพิธีปิด

ห้องประชุมใหญ่ #1

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา