โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการสำคัญ | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

กำหนดการสำคัญ


 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 

The 9th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2023

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

   ระหว่าง วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 

   ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

บริเวณ ชั้น 2

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด

กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กล่าวต้อนรับ โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2

09.30 – 10.30 น.

บรรยายพิเศษ

หัวข้อ “แนวโน้มงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย”

โดย นางปัทมา กฤษณะรักษ์

ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1

10.30 – 11.30 น.

บรรยายพิเศษ

หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม”

โดย นายกอบกิจ อิสรชีววัฒน์

รองประธานกรรมการหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องอาหาร

ณ อาคารโรงแรม

13.00 – 17.00 น.

นำเสนอภาคบรรยาย

ห้องเชียงใหม่ 1 – 4

นำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

บริเวณ ชั้น 2

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

14.00 – 14.30 น.

พิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและเครือข่าย

11 หน่วยงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย

ห้องเชียงใหม่ 4 ชั้น 2

18.00 – 20.00 น.

งานเลี้ยงต้อนรับ

ห้องอาหาร

ณ อาคารโรงแรม

 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

เวลา

กิจกรรม

สถานที่

09.00 – 12.00 น.

จัดแสดงนิทรรศการเปิดบ้านงานวิจัยราชมงคลล้านนา

บริเวณ ชั้น 2

09.00 – 12.00 น.

นำเสนอภาคบรรยาย

ห้องเชียงใหม่ 1 – 3 ชั้น 2

09.30 – 10.30 น.

เสวนาทางวิชาการ

หัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ”

ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2

10.30 – 11.30 น.

เสวนาทางวิชาการ

หัวข้อ “สถาบันการศึกษากับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ห้องอาหาร

ณ อาคารโรงแรม

13.00 – 14.00 น.

นำเสนอภาคบรรยาย (ต่อ)

ห้องเชียงใหม่ 2

14.30 – 16.00 น.

พิธีมอบรางวัลการนำเสนอผลงาน และ พิธีปิดการประชุมวิชาการ

ห้องเชียงใหม่ 4 ชั้น 2

 

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม **

พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.


กำหนดการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย โปสเตอร์ และการประกวดฯ

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย

Oral Presentation

กำหนดการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์

Poster Presentation

กำหนดการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางนำเสนอภาคบรรยาย

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางนำเสนอภาคโปสเตอร์

ดาวน์โหลดตารางการประกวดฯ

 


 ตารางนำเสนอผลงานภาคบรรยาย Oral Presentation

วันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องเชียงใหม่ 1-4 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางนำเสนอภาคบรรยาย

วันที่

เวลา

ห้อง

กลุ่มสาขา

กลุ่มสาขาย่อย

บทความ

(ภาคบรรยาย)

25 ก.ค. 66

13.00 – 17.00

เชียงใหม่ 1

01-สาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมไฟฟ้า
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมโยธา

14

57

13.00 – 16.45

เชียงใหม่ 2

02-สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

03-สาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

 • เกษตรศาสตร์
 • เทคโนโลยีการอาหาร
 • ธุรกิจอาหารและโภชนาการ และอื่นๆ

14

13.00 – 17.00

เชียงใหม่ 3

04-สาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 • การบัญชี
 • ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
 • การท่องเที่ยว
 • บริหารธุรกิจ

15

13.00 – 16.45

เชียงใหม่ 4

05-สาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

06-งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 • สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ
 • ทัศนศิลป์
 • งานบริการวิชาการ, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ และอื่นๆ

13

26 ก.ค. 66

09.00 – 12.00

เชียงใหม่ 1

01-สาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

 • วิศวกรรมอุตสาหการ และอื่นๆ

11

32

09.00 – 14.00

เชียงใหม่ 2

02-สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

08-งานวิจัยด้านการศึกษา

 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิทยาศาสตร์
 • สถิติ และอื่นๆ
 • งานวิจัยด้านการศึกษา

14

09.00 – 12.00

เชียงใหม่ 3

04-สาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

07-งานประจำสู่งานวิจัย

 • บริหารธุรกิจ
 • งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน

9

 

 

 

 

 

รวม

90

 

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


 ตารางนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ Poster Presentation

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 ณ โซนโปสเตอร์นำเสนอ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางนำเสนอภาคโปสเตอร์

วันที่

เวลา

กลุ่มสาขา

กลุ่มสาขาย่อย

บทความ

(ภาคโปสเตอร์)

25 ก.ค. 66

13.00 – 15.45

04-สาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
 • บริหารธุรกิจ

9

13

13.00 - 13.30

03-สาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

 • เทคโนโลยีการอาหาร และอื่นๆ

2

13.00 - 13.30

08-งานวิจัยด้านการศึกษา

 • อื่นๆ

2

26 ก.ค. 66

09.00 – 09.45

01-สาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

 • วิศวกรรมอุตสาหการ และอื่นๆ

3

10

09.00 – 10.00

02-สาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

 • วิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ

4

09.00 – 09.45

07-งานประจำสู่งานวิจัย

 • งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน

3

 

 

 

 

รวม

23

 

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2566

วันที่ 25  กรกฎาคม 2566 ณ โซนประกวด ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 

ดาวน์โหลดตารางการประกวดฯ

วันที่

เวลา

ประเภท

ผลงาน

25 ก.ค. 66

13.00 – 16.20

ผลงานนวัตกรรม

10

24

13.00 – 14.40

ผลงานสร้างสรรค์

6

13.00 – 16.00

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

8

 

รวม

24

 

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 


1.  กำหนดการเปิดรับบทความ 

ดาวน์โหลดโปสเตอร์เปิดรับบทความ 

วันที่

กำหนดการส่งบทความ

วันที่ 30 เม.ย. 2566

5-10 พ.ค. 2566

ปิดรับบทความ (ปิดระบบเวลา 12.00 น.)

(ขยายเวลารอบสุดท้าย)

10 พ.ค. - 10 มิ.ย. 2566

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ

15 มิ.ย. 2566

แจ้งผลการประเมินบทความ (ตรวจสอบจากในระบบเท่านั้น)

25 มิ.ย. 2566

28 มิ.ย. 2566

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข

28 มิ.ย. 2566

5 กรกฎาคม 2566

แจ้งรายชื่อบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ

1-9 ก.ค. 2566

ชำระค่าลงทะเบียน และยืนยันการเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์

25-26 ก.ค. 2566

วันจัดงาน (เข้าร่วมนำเสนอผลงานฯ) ในการประชุมวิชาการ CRCI-2023

 

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

** สำหรับบทความที่ส่งมาเพื่อขอรับการพิจารณาทุกบทความจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ตรงสาขาเพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อน โดยผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blind peer review) สำหรับบทความที่มีคุณภาพระดับดีมากมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการ TCI 1 - 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวารสาร อื่นๆ ในเครือข่าย **

 

 

2.  กำหนดการเปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดโปสเตอร์เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวด 

วันที่

กำหนดการส่งผลงาน

1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2566

เปิดรับบทความ

30 เม.ย. 2566

5-31 พ.ค. 2566

ปิดรับผลงาน (ปิดระบบเวลา 12.00 น.)

(ขยายเวลารอบสุดท้าย)

28 มิ.ย. 2566

5 กรกฎาคม 2566

แจ้งรายชื่อผลงานที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมประกวด

1-9 ก.ค. 2566

ชำระค่าลงทะเบียน และยืนยันการเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์

25-26 ก.ค. 2566

วันจัดงาน (เข้าร่วมการประกวดฯ) ในการประชุมวิชาการ CRCI 2023

 

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา