โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (CRCI 2020) | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (CRCI 2020)

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 15 สิงหาคม 2563 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 23396 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา เข้าร่วม...

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ 

(The 6th Conference on Research and Creative Innovations: 6th CRCI2020 Online) 

ภายใต้หัวข้อ "...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน"  

ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) 

โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU) มหาวิทยาลัยพายัพ (PYU) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (CMRU) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (LPRU) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (MJU) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (NCU) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น (FEU) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (PLU) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (Association of Thai Innovation and Invention Promotion) และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (The Association of Researchers of Thailand)


กิจกรรม

 1. บรรยายพิเศษ เรื่อง "100% พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าของไทยกับความเป็นไปได้ และแนวทางการวิจัยในชีวิตรูปแบบใหม่" โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
 2. เสวนาวิชาการ หัวข้อ "การปรับบทบาทในการวิจัยในวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่" ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
 3. นำเสนอผลงานทางวิชาการ ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม MS Teams

กำหนดการ

    แจ้งผลการพิจารณา และตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 15 สิงหาคม 2563
    ส่งไฟล์แก้ไข (ต้นฉบับตีพิมพ์ Proceeding) ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม 2563
    ชำระค่าลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน 17-20 สิงหาคม 2563
    แจ้งตารางนำเสนอผลงาน 20 สิงหาคม 2563
    เข้าร่วมนำเสนอผลงาน / เข้าร่วมงาน รูปแบบ Online ผ่าน MS Teams 2-3 กันยายน 2563

 กำหนดการประชุมวิชาการ

2 กันยายน 2563     08.30 น.      ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
      09.00 - 09.30 น.     พิธีเปิด (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ MS Teams Live)
      09.30 - 11.00 น.

    บรรยายพิเศษ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ MS Teams Live

      11.00 - 12.00 น.

    เสวนาวิชาการ (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ MS Teams Live)

 • หัวข้อ : “การสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิจัยภาคเหนือหลังภาวะวิกฤตโคโรน่าไวรัส (โควิด-19)”
 • วิทยากร : ตัวแทนจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม
      12.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
      13.00 - 16.00 น.

    นำเสนอผลงาน (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ MS Teams) แยก 7 กลุ่ม ดังนี้

 • (ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
 • (SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
 • (AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
 • (BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
 • (ART) งานวิจัย ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม (Social Engagement) งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน (Social Innovation)
 • (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย (Routine To Research: R2R)
3 กันยายน 2563     08.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
      09.00 - 16.00 น.

    นำเสนอผลงาน (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ MS Teams) แยก 7 กลุ่ม ดังนี้

 • (ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี
 • (SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ
 • (AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร
 • (BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์
 • (ART) งานวิจัย ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (SE) งานวิจัยรับใช้สังคม (Social Engagement) งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน (Social Innovation)
 • (R2R) งานประจำสู่งานวิจัย (Routine To Research: R2R)
      16.30 น.     ประกาศรางวัล และพิธีปิด (ถ่ายทอดสดผ่านระบบ MS Teams Live)

กำหนดการนำเสนอผลงาน

(ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2563)


ไฟล์ดาวน์โหลด


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทร. (สำนักงาน) 053 266518 ต่อ 1006, 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
โทร. (มือถือ) 08 7079 0797 เวลาราชการ 08.30-16.30 น.
E-mail : crci.rmutl@gmail.com Website : https://www.rmutl.ac.th/crci/

 คำค้น : crciออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon