โลโก้เว็บไซต์ เครือข่าย I CO-HOST | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เครือข่าย I CO-HOST


HOST

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา I คณะวิศวกรรมศาสตร์ I คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ I คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลยีการเกษตร I วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ I สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร


CO-HOST

มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาการภาคเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ I มหาวิทยาลัยแม่โจ้ I มหาวิทยาลัยพายัพ I มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ I มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง I มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ I มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก I มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตาก


มหาวิทยาลัย เครือข่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี I มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


เครือข่ายสมาคม

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย I สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา