โลโก้เว็บไซต์ สถานะบทความ  | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

สถานะบทความ


ประกาศผล  

  • สามารถติดต่อ กลุ่มงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โทร : 095-407-6880 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 
  • อีเมล : crci@rmutl.ac.th
  • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon