โลโก้เว็บไซต์ เข้าสู่ระบบส่งบทความนำเสนอ I PAPER SUBMISSION | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เข้าสู่ระบบส่งบทความนำเสนอ I PAPER SUBMISSION


คำชี้แจง

รูปแบบการส่งบทความ

 1. บทความการประชุมวิชาการ (CRCi Template; Full Paper)  เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยการประเมินบทความรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน Double-Blind (Peer Review) บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ ในเล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) 
 2. บทความวารสาร (Journal Template; Full Paper) โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร ซึ่งระยะเวลาเผยแพร่บทความ ขึ้นอยู่กับแต่ละวารสาร 

หมายเหตุ 

 1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็น ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ งานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
 2. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ลงในวารสาร และระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ขึ้นอยู่กับแต่ละวารสาร

 

1.  แบบฟอร์มบทความ (Manuscript Templates for CRCI Proceedings)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบทความ หมดเขตส่ง วันที่ 16 มิถุนายน 2567

1. บทความวิจัย

2. บทความวิชาการ

 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม (บทความวิจัย)

       ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม (บทคัดย่อ)

 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม (บทความวิชาการ)

       ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม (บทคัดย่อ)

 

คำชี้แจง ผู้เขียนจัดทำไฟล์ บทความที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 4 หน้า และไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 โดยเนื้อหาบทความต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยจัดทำเป็นไฟล์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ไฟล์  Mircrosoft Word (.doc or .docx) และไฟล์   pdf และรูปแบบเอกสารจะต้องตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดเรียงแบบ single-column และมีเนื้อหาครบถ้วน หากตรวจสอบพบว่าบทความมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด คณะกรรมการไม่รับพิจารณา

 


2.  แบบฟอร์มวารสาร (Template for Journals)

คำชี้แจง 
การส่งวารสาร

1. ผู้เขียนจัดทำไฟล์ บทความตามแบบฟอร์มบทความ (Manuscript Templates for CRCI Proceedings) ที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 4 หน้า และไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 โดยเนื้อหาบทความต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยจัดทำเป็นไฟล์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ไฟล์  Microsoft Word (.doc or .docx) และไฟล์ pdf และรูปแบบเอกสารจะต้องตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดเรียงแบบ single-column 

2. ให้ผู้เขียนนำเข้าบทความตามแบบฟอร์มบทความ (Manuscript Templates for CRCI Proceedings) เข้าสู่ระบบส่งบทความนำเสนอ https://crci.rmutl.ac.th

3. หลังจากดำเนินการในข้อ2. แล้วนั้น ให้ผู้เขียนปรับรูปแบบจากแบบฟอร์มบทความ Proceedings เป็นแบบฟอร์มวารสาร ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่แต่ละวารสารกำหนด

4. ให้ผู้เขียนติดต่อส่งบทความตามแบบฟอร์มวารสาร เข้าระบบวารสารที่ท่านเลือก พร้อมสำเนาหลักฐาน e-mail ผลการส่ง หรือ Print Screen ประวัติการส่งวารสารที่ท่านเลือก ให้กับผู้จัดงานที่ e-mail : crci@rmutl.ac.th 

5. ผู้เขียนบทความโปรดดำเนินการติดต่อวารสารที่ท่านเลือก ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งบทความเข้าระบบงานประชุม

6. หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. ถึงข้อ5. หรือผลพิจารณาบทความให้ "ไม่ผ่าน" เกณฑ์ของวารสาร แต่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิงานประชุมวิชาการ บทความนั้นจะได้รับตีพิมพ์ลงในเล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ CRCI (Proceeding)

7. กระบวนการประเมินบทความให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของแต่ละวารสาร รวมถึงกำหนดการตอบรับตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับกำหนดการของวารสารฉบับนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้เขียนที่ส่งบทความประเภทวารสาร จะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันประชุมวิชาการ 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบทความวารสาร 

ลำดับ ชื่อวารสาร หน่วยงาน ฐานข้อมูลวารสาร ไฟล์
1  วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
2 วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
3 วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-1
4 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
5 Journal of Science and Agricultural Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
6 วารสารสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ TCI-1
7 วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย TCI-1
8 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

TCI-1
9 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น TCI-2

1.บทความวิชาการ

2.บทความวิจัย

10

Community and Social Development Journal

(บทความภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ TCI-1, ACI
11 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -

 

 

การเข้าระบบส่งบทความ

 1. Log in เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
 2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการส่งบทความ
 3. เลือกประเภทการส่งบทความ 4.1 ส่งตีพิมพ์ Proceeding 4.2 ส่งตีพิมพ์วารสาร
 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดบทความ พร้อมทั้งแนบไฟล์บทความ 2 รูปแบบ (ไฟล์ .word และ .pdf) ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนกดยืนยันการส่งบทความ **กำหนดส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 บทความ**


สถานะบทความ

 1. ผ่าน ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน เพิ่มข้อมูล ชื่อ-สังกัด ผู้แต่งและคณะ ให้ครบถ้วน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

 2. ผ่าน **แบบมีเงื่อนไข (ให้แก้ไขตามคำแนะนำ) ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการแก้ไข และแจ้งผลกลับไปยังผู้เขียน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

 3. แก้ไขและส่งประเมินอีกครั้ง ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินอีกครั้ง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการ แจ้งผลการพิจารณา กลับไปยังผู้เขียนอีกครั้ง เพื่อให้ผู้เขียนดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ
 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการแก้ไข และแจ้งผลกลับไปยังผู้เขียน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

4. ไม่ผ่าน

 • คณะกรรมการ จะส่งหนังสือปฏิเสธบทความ ให้กับผู้เขียน 

รางวัล

  รางวัลบทความยอดเยี่ยม 24 รางวัล 
ตามกลุ่มสาขา (8 สาขา) สาขาละ 3 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 (Gold), อันดับ 2 (Silver), อันดับ 3 (Bronze) คัดเลือกจากบทความที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพบทความสูงสุด (อ้างอิงจากผลคะแนนในระบบประเมินออนไลน์) ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลบทความยอดเยี่ยม

  รางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (Best Presentation) 16 รางวัล 
ตามกลุ่มสาขา (8 สาขา) พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอผลงานสูงสุดของประเภทภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ สาขาละ 1 รางวัล (อ้างอิงข้อมูลสรุปคะแนนจากแบบฟอร์มประเมินของคณะกรรมการประจำห้องนำเสนอ ภาคบรรยายและโปสเตอร์) ได้รับโล่รางวัล**


 ติดต่อฝ่ายวิชาการฯ 

 • สามารถติดต่อ กลุ่มงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โทร : 095-407-6880
 • ผู้ประสานงาน :  ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน 
 • โทร : 06-5472-1087 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 
 • อีเมล : crci@rmutl.ac.th
 • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ติดต่อฝ่ายไอที 

 • ผู้ประสานงาน : คุณสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์
 • โทร : 06-3539-4661 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 
 • อีเมล : crci@rmutl.ac.th
 • ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon