โลโก้เว็บไซต์ เข้าสู่ระบบส่งบทความนำเสนอ I PAPER SUBMISSION | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เข้าสู่ระบบส่งบทความนำเสนอ I PAPER SUBMISSION


คำชี้แจง

รูปแบบการส่งบทความ

 1. บทความการประชุมวิชาการ (CRCi Template; Full Paper)  เป็นบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน โดยการประเมินบทความรูปแบบไม่มีชื่อผู้เขียน Double-Blind (Peer Review) บทความที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับการตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ ในเล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) 
 2. บทความวารสาร (Journal Template; Full Paper) โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสาร ซึ่งระยะเวลาเผยแพร่บทความ ขึ้นอยู่กับแต่ละวารสาร 

หมายเหตุ 

 1. ผลงานที่นำเสนอต้องเป็น ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ งานวิจัย ของอาจารย์ นักวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน
 2. ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ลงในวารสาร และระยะเวลาการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ขึ้นอยู่กับแต่ละวารสาร

 

1.  แบบฟอร์มบทความ (Manuscript Templates for CRCI Proceedings)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบทความ หมดเขตส่ง วันที่ 30 เมษายน 2566 

1. บทความวิจัย

2. บทความวิชาการ

 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม (บทความวิจัย)

 ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์ม (บทความวิชาการ)

 

คำชี้แจง ผู้เขียนจัดทำไฟล์ บทความที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 4 หน้า และไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 โดยเนื้อหาบทความต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยจัดทำเป็นไฟล์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ไฟล์  Mircrosoft Word (.doc or .docx) และไฟล์   pdf และรูปแบบเอกสารจะต้องตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดเรียงแบบ single-column และมีเนื้อหาครบถ้วน หากตรวจสอบพบว่าบทความมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด คณะกรรมการไม่รับพิจารณา

 


2.  แบบฟอร์มวารสาร (Template for Journals)

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มบทความวารสาร หมดเขตส่ง วันที่ 20 มีนาคม 2566 (ขยายเวลา) หมดเขตส่งบทความ วันที่ 31 มีนาคม 2566** ปิดรับบทความ

ลำดับ ชื่อวารสาร หน่วยงาน ฐานข้อมูลวารสาร ไฟล์
1  วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
2 วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
3 วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-1
4 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
5 Journal of Science and Agricultural Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -
6 วารสารสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ TCI-1
7 วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย TCI-1
8 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

TCI-1
9 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น TCI-2

1.บทความวิชาการ

2.บทความวิจัย

10

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

(บทความภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ TCI-1, ACI
11 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -

 

คำชี้แจง ผู้เขียนจัดทำไฟล์ บทความตามแบบฟอร์มวารสาร โดยเป็นเอกสารในรูปแบบไฟล์ Mircrosoft Word (.doc or .docx) และ PDF Submission  และมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบฟอร์มกำหนด หากตรวจสอบพบว่าบทความมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด คณะกรรมการไม่รับพิจารณา โดยกระบวนการประเมินจะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของแต่ละวารสาร รวมถึงกำหนดการตอบรับตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับกำหนดการของวารสารฉบับนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้เขียนที่ส่งบทความประเภทวารสาร จะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันประชุมวิชาการ 

 

 

การเข้าระบบส่งบทความ

 1. Log in เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
 2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการส่งบทความ
 3. เลือกประเภทการส่งบทความ 4.1 ส่งตีพิมพ์ Proceeding 4.2 ส่งตีพิมพ์วารสาร
 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดบทความ พร้อมทั้งแนบไฟล์บทความ 2 รูปแบบ (ไฟล์ .word และ .pdf) ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนกดยืนยันการส่งบทความ **กำหนดส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 บทความ**


สถานะบทความ

 1. ผ่าน ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน เพิ่มข้อมูล ชื่อ-สังกัด ผู้แต่งและคณะ ให้ครบถ้วน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

 2. ผ่าน **แบบมีเงื่อนไข (ให้แก้ไขตามคำแนะนำ) ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการแก้ไข และแจ้งผลกลับไปยังผู้เขียน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

 3. แก้ไขและส่งประเมินอีกครั้ง ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินอีกครั้ง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการ แจ้งผลการพิจารณา กลับไปยังผู้เขียนอีกครั้ง เพื่อให้ผู้เขียนดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ
 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการแก้ไข และแจ้งผลกลับไปยังผู้เขียน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

4. ไม่ผ่าน

 • คณะกรรมการ จะส่งหนังสือปฏิเสธบทความ ให้กับผู้เขียน 

รางวัล

  รางวัลบทความยอดเยี่ยม 24 รางวัล 
ตามกลุ่มสาขา (8 สาขา) สาขาละ 3 รางวัล ได้แก่ อันดับ 1 (Gold), อันดับ 2 (Silver), อันดับ 3 (Bronze) คัดเลือกจากบทความที่มีคะแนนการประเมินคุณภาพบทความสูงสุด (อ้างอิงจากผลคะแนนในระบบประเมินออนไลน์) ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลบทความยอดเยี่ยม

  รางวัลการนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม (Best Presentation) 16 รางวัล 
ตามกลุ่มสาขา (8 สาขา) พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอผลงานสูงสุดของประเภทภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ สาขาละ 1 รางวัล (อ้างอิงข้อมูลสรุปคะแนนจากแบบฟอร์มประเมินของคณะกรรมการประจำห้องนำเสนอ ภาคบรรยายและโปสเตอร์) ได้รับโล่รางวัล**


 ติดต่อฝ่ายวิชาการฯ 

 • ผู้ประสานงาน : คุณณิชกมล โพธิ์แก้ว 
 • โทร : 08-7079-0797 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 
 • อีเมล : crci.rmutl@gmail.com
 • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ติดต่อฝ่ายไอที 

 • ผู้ประสานงาน : คุณสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์
 • โทร : 06-3539-4661 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 
 • อีเมล : crci.rmutl@gmail.com
 • ที่อยู่่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา