โลโก้เว็บไซต์ เข้าสู่ระบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ I CONTEST | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เข้าสู่ระบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ I CONTEST


คำชี้แจง

ผู้แต่งจะต้องทำการส่งบทความโดยเป็นเอกสารจาก Microsoft PowerPoint (.pptx) และ เอกสาร PDF สำหรับแนบประกอบการสมัครบทความที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา

 

แบบฟอร์มใบสมัคร

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัคร หมดเขตส่ง วันที่ 1ุ6 มิถุนายน 2567

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

           ตัวอย่างแบบฟร์อมใบสมัคร 


 

การเข้าระบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. Log in เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
 2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการส่งใบสมัคร
 3. เลือกประเภทผลงาน 4.1 สิ่งประดิษฐ์ 4.2 ผลงานนวัตกรรม 4.3 ผลงานสร้างสรรค์
 4. กรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมทั้งแนบไฟล์บทความ 2 รูปแบบ (ไฟล์ .ppt และ .pdf) ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนกดยืนยันการส่งใบสมัคร **กำหนดส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ผลงาน**


รางวัล

 รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์ (3 ประเภท) ไม่จำกัดจำนวน

มอบรางวัลตามคุณภาพผลงาน พิจารณาจากคะแนนคุณภาพของผลงานระดับ Gold (ได้คะแนนมากกว่า85) ระดับ Silver (ได้คะแนนระหว่าง 75-85) ระดับ Bronze (ได้คะแนนระหว่าง 65-75) ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์

 รางวัลการนำเสนอผลงานประกวดยอดเยี่ยม (Best Presentation) 3 รางวัล

พิจารณาจากคะแนนการนำเสนอผลงานสูงสุด ประเภทละ 1 รางวัล (อ้างอิงข้อมูลสรุปคะแนนจากแบบฟอร์มประเมินของคณะกรรมการตัดสินผลงานประกวด) ได้รับโล่รางวัล**


ติดต่อฝ่ายประกวดผลงานฯ ได้ที่

 • สามารถติดต่อ กลุ่มงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม โทร : 095-407-6880
 • ผู้ประสานงาน : คุณพิศาล หล้าใจ 
 • Line ID : 0819612560 
 • โทร : 08-1961-2560 
 • อีเมล : crci@rmutl.ac.th
 • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

ติดต่อฝ่ายไอที 

 • ผู้ประสานงาน : คุณสุพิชฌาย์  ถาวรลิมปะพงศ์
 • โทร : 06-3539-4661 (เวลาราชการ 8.30-16.30 น.) 
 • อีเมล : crci@rmutl.ac.th
 • ที่อยู่ : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon