โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวกับ CRCi | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เกี่ยวกับ CRCi


ประวัติความเป็นมา ...

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

Conference on Research and Creative Innovations : CRCi

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อเป็นการยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต


ปี 2565

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ออนไลน์

8th Conference on Research and Creative Innovations : CRCi 2022 Online

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ได้แก่

 • (1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • (3) มหาวิทยาลัยพายัพ
 • (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • (6) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • (7) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • (8) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • (9) พิษณุโลก
 • (10) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (รวม 11 หน่วยงาน)

ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์) The 7th Conference On Research And Creative Innovations: CRCI 2022 Online) ภายใต้หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน" มีการนำเสนอผลงานวิจัย 150 บทความ ประเภทผลงานตีพิมพ์ในเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม Proceedings 125 บทความ และคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI 25 บทความ และผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 9 ผลงาน

 ถ่ายทอดสด พิธีเปิดการประชุม การบรรยายพิเศษ1 พิธีปิดการประชุม


ปี 2564

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ออนไลน์

7th Conference on Research and Creative Innovations : CRCi 2021 Online

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ได้แก่

 • (1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • (3) มหาวิทยาลัยพายัพ
 • (4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • (5) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • (6) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • (7) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • (8) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • (9) พิษณุโลก
 • (10) สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย (รวม 11 หน่วยงาน)

ได้จัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 (รูปแบบออนไลน์) The 7th Conference On Research And Creative Innovations: CRCI 2021 Online) ภายใต้หัวข้อ "สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม " มีการนำเสนอผลงานวิจัย 189 บทความ ประเภทผลงานตีพิมพ์ในเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม Proceedings 164 บทความ และคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI 25 บทความ และผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 13 ผลงาน

 https://www.facebook.com/rdirmutlcm/videos/5758561844186472


ปี 2563

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ออนไลน์

6th Conference on Research and Creative Innovations : CRCi 2020 Online

เกิดสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 (Covid-19) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างหลากหลายภาคส่วน ทำให้ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะภาคธุรกิจ เอกชน และภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน ในการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะ และการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ได้แก่

 • (1) สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย
 • (2) สมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ไทย
 • (3) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (4) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • (5) มหาวิทยาลัยพายัพ
 • (6) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • (8) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • (9) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • (10) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • (11) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (รวม 12 หน่วยงาน)

ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (รูปแบบออนไลน์) The 6Th Conference On Research And Creative Innovations: CRCI 2020 Online) ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการนำเสนอผลงานวิจัย 211 บทความ ประเภทผลงานตีพิมพ์ในเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม Proceedings และคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI 170 บทความ และคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI 41 บทความ บทความ

 https://www.facebook.com/rdirmutlcm/videos/738319793677511


ปี 2561

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

5th Conference on Research and Creative Innovations : CRCi 2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ได้แก่

 • (1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • (2) มหาวิทยาลัยพายัพ
 • (3) มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
 • (4) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • (5) วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก (รวม 6 หน่วยงาน)

ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (The 5Th Conference On Research and Creative Innovations: CRCI 2018) ภายใต้หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์” เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีการนำเสนอผลงานวิจัย 328 บทความ ผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 32 ผลงาน ได้ผลงานตีพิมพ์ในเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม Proceedings และคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสาร TCI (วารสารราชมงคล) จำนวน 14 บทความ วารสารเทคโนโลยีนวัตกรรม จำนวน 46 บทความ และวารสารวิศวกรรม มทร.ล้านนา จำนวน 3 บทความ


ปี 2560

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

4th Conference on Research and Creative Innovations : CRCi 2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ได้แก่

 • (1) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • (3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • (4) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • (5) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น (รวม 6 หน่วยงาน)

ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (The 4th Conference On Research and Creative Innovations: CRCI 2017) ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม” เมื่อวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว มีการนำเสนอผลงานวิจัย 129 บทความ ได้ผลงานตีพิมพ์ในเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม Proceedings และผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 21 ผลงาน และบูธนิทรรศการ 10 บูธ

 https://www.youtube.com/watch?v=0_xj7toHHIw


ปี 2559

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

3th Conference on Research and Creative Innovations : CRCi 2016

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ได้แก่

 • (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • (3) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • (4) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • (5) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (รวม 6 หน่วยงาน)

ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถิ่น...” (The 3rd Conference On Research and Creative Innovations: CRCI 2016) เมื่อวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีการนำเสนอผลงานวิจัย 147 บทความ ได้ผลงานตีพิมพ์ในเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม Proceedings และจำนวนผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ จำนวน 22 ผลงาน ซึ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลจากงานนี้ ได้นำไปเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติ ในงาน 2015 Hong Kong International Invention And Design Competition ซึ่งได้รับรางวัล Gold Medal And Pleasure Award และนิทรรศการ 23 บูธ


ปี  2558

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2

2th Conference on Research and Creative Innovations : CRCi 2015

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ

 • (1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • (2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (รวม 3 หน่วยงาน)

ร่วมจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” (The 2nd Conference On Research and Creative Innovations: CRCI 2015) เมื่อวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้เผยแพร่ผลงานการวิจัย นวัตกรรมสู่สังคม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิดเครือข่ายการวิจัยของนักวิจัยจากหลากหลายสถาบัน การนำเสนอบทความ จำนวน 120 บทความ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 จำนวน 50 ชิ้นผลงาน ได้ผลงานตีพิมพ์ในเล่มรายงานสืบเนื่องจากการประชุม Proceedings และคัดเลือกลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ TCI จำนวน 22 บทความ วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 6 บทความ วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 บทความ วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 บทความ วารสารวิจัย มสด. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 1 บทความ วารสารวิจัย มสด. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 4 บทความ


ปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เริ่มต้นจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ สืบเนื่องจากการให้ทุนสนับสนุนวิจัยโครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัยตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์ และบริการวิชาการสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557 ที่ให้ทุนสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อพัฒนางานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสู่งานวิจัยตีพิมพ์ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่พร้อมสู่การตีพิมพ์จำนวนมาก จึงได้จัดการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” The 1St Conference On Hands-On Research And Development Of RMUTL 2014 ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว บทความนำเสนอจำนวน 158 บทความ หน่วยงานร่วมคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon