โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด I Download | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เอกสารดาวน์โหลด I Download


(1) แบบฟอร์มต้นฉบับบทความ CRCi

 1. แบบฟอร์ม (บทความวิจัย) (บทความวิชาการ(สำหรับส่งประเมิน) **ยังไม่ต้องระบุชื่อ/สังกัด เพื่อจัดส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบ Double Blind Review

 2. แบบฟอร์มบทความ (ต้นฉบับตีพิมพ์)

โปรดอ่านข้อกำหนด

ขนาด และการตั้งค่าหน้ากระดาษ :

 • ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4

 • กำหนดขอบด้านบน

 • กำหนดขอบ (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ขนาด 1.25 นิ้ว หรือ 3.175 เซนติเมตร

 • จัดหน้า 1 คอลัมน์

 • ตั้งกั้นหน้า 1.5 ซม.

 • แต่ละหน้าไม่ต้องมีการเติมหมายเลขหน้า

 • ความยาวโดยรวมของบทความควรอยู่ระหว่าง 6-10 หน้ากระดาษ ต่อบทความ

ขนาด และรูปแบบตัวอักษร :

 • ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New

 • กำหนดขนาดหัวข้อ ขนาด 18 ตัวหนา

 • กำหนดขนาดข้อความ ขนาด 14 ปกติ

รูปแบบของบทความฉบับเต็ม :

บทความฉบับเต็ม ประกอบด้วย

 • ชื่อบทความ

 • ชื่อผู้แต่ง และผู้ร่วม (ถ้ามี)

 • ที่อยู่ของผู้เขียนบทความ

 • บทคัดย่อ

 • คำสำคัญ 

 • เนื้อหาโดยสมบูรณ์ของบทความ ประกอบด้วย 1. บทนำ 2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิจัย 5. สรุปและอภิปรายผล 6. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 7. เอกสารอ้างอิง


(2) แบบฟอร์มบทความวารสาร

ลำดับ ชื่อวารสาร หน่วยงาน ฐานข้อมูลวารสาร ไฟล์
1  วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
2 วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
3 วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-1
4 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
5 Journal of Science and Agricultural Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา -
6 วารสารสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ TCI-1
7 วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย TCI-1
8 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

TCI-1
9 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น TCI-2

1.บทความวิชาการ

2.บทความวิจัย

10

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่

(บทความภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ TCI-1, ACI
11 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -

คำชี้แจง ผู้เขียนจัดทำไฟล์ บทความตามแบบฟอร์มวารสาร โดยเป็นเอกสารในรูปแบบไฟล์ Mircrosoft Word (.doc or .docx) และ PDF Submission  และมีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบฟอร์มกำหนด หากตรวจสอบพบว่าบทความมีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด คณะกรรมการไม่รับพิจารณา โดยกระบวนการประเมินจะเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของแต่ละวารสาร รวมถึงกำหนดการตอบรับตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับกำหนดการของวารสารฉบับนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้เขียนที่ส่งบทความประเภทวารสาร จะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันประชุมวิชาการ 


(3) แบบฟอร์มใบสมัครส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ 

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร


 เอกสารดาวน์โหลด

 • กำหนดการ ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 

 • กำหนดการ นำเสนอผลงานภาคบรรยายและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์

 • แบบชำระค่าลงทะเบียน ปกติ (ฟอร์ม 2.2 ชำระผ่านธนาคาร) (ฟอร์ม 2.2 ชำระออนไลน์)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา