โลโก้เว็บไซต์ เอกสารดาวน์โหลด I Download | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

เอกสารดาวน์โหลด I Download


(1) แบบฟอร์มต้นฉบับบทความ CRCi

 1. แบบฟอร์ม (บทความวิจัย) (บทความวิชาการ) (สำหรับส่งประเมิน)

           แบบฟอร์ม บทคัดย่อ CRCI2024 

**ยังไม่ต้องระบุชื่อ/สังกัด เพื่อจัดส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแบบ Double Blind Review

 2. แบบฟอร์มบทความ (ต้นฉบับตีพิมพ์)

ฟอร์ม  Template Poster การนำเสนอภาคโปรเตอร์ CRCi2024 ขนาด 90x120

ฟอร์ม   Template Poster การนำเสนอภาค ประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ CRCi2024 ขนาด 90x120

ฟอร์ม  Template PPT การนำเสนอภาคบรรยาย CRCi2024 

ฟอร์ม  Template Poster Appropriate Technology CRCi2024 ขนาด 90x120

 

โปรดอ่านข้อกำหนด

ขนาด และการตั้งค่าหน้ากระดาษ :

 • ขนาดของกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์กำหนดให้มีขนาดมาตรฐาน A4

 • กำหนดขอบด้านบน

 • กำหนดขอบ (บน/ล่าง/ซ้าย/ขวา) ขนาด 1.25 นิ้ว หรือ 3.175 เซนติเมตร

 • จัดหน้า 1 คอลัมน์

 • ตั้งกั้นหน้า 1.5 ซม.

 • แต่ละหน้าไม่ต้องมีการเติมหมายเลขหน้า

 • ความยาวโดยรวมของบทความควรอยู่ระหว่าง 6-10 หน้ากระดาษ ต่อบทความ

ขนาด และรูปแบบตัวอักษร :

 • ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun New

 • กำหนดขนาดหัวข้อ ขนาด 18 ตัวหนา

 • กำหนดขนาดข้อความ ขนาด 14 ปกติ

รูปแบบของบทความฉบับเต็ม :

บทความฉบับเต็ม ประกอบด้วย

 • ชื่อบทความ

 • ชื่อผู้แต่ง และผู้ร่วม (ถ้ามี)

 • ที่อยู่ของผู้เขียนบทความ

 • บทคัดย่อ

 • คำสำคัญ 

 • เนื้อหาโดยสมบูรณ์ของบทความ ประกอบด้วย 1. บทนำ 2. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3. วิธีดำเนินการวิจัย 4. ผลการวิจัย 5. สรุปและอภิปรายผล 6. กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 7. เอกสารอ้างอิง

(2) แบบฟอร์มบทความวารสาร

คำชี้แจง 
การส่งวารสาร

1. ผู้เขียนจัดทำไฟล์ บทความตามแบบฟอร์มบทความ (Manuscript Templates for CRCI Proceedings) ที่มีเนื้อหาไม่น้อยกว่า 4 หน้า และไม่เกิน 10 หน้า ขนาด A4 โดยเนื้อหาบทความต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้น โดยจัดทำเป็นไฟล์ 2 รูปแบบ ได้แก่ ไฟล์  Microsoft Word (.doc or .docx) และไฟล์ pdf และรูปแบบเอกสารจะต้องตรงตามแบบฟอร์มที่กำหนด จัดเรียงแบบ single-column 

2. ให้ผู้เขียนนำเข้าบทความตามแบบฟอร์มบทความ (Manuscript Templates for CRCI Proceedings) เข้าสู่ระบบส่งบทความนำเสนอ https://crci.rmutl.ac.th

3. หลังจากดำเนินการในข้อ2. แล้วนั้น ให้ผู้เขียนปรับรูปแบบจากแบบฟอร์มบทความ Proceedings เป็นแบบฟอร์มวารสาร ที่มีเนื้อหาครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่แต่ละวารสารกำหนด

4. ให้ผู้เขียนติดต่อส่งบทความตามแบบฟอร์มวารสาร เข้าระบบวารสารที่ท่านเลือก พร้อมสำเนาหลักฐาน e-mail ผลการส่ง หรือ Print Screen ประวัติการส่งวารสารที่ท่านเลือก ให้กับผู้จัดงานที่ e-mail : crci@rmutl.ac.th 

5. ผู้เขียนบทความโปรดดำเนินการติดต่อวารสารที่ท่านเลือก ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส่งบทความเข้าระบบงานประชุม

6. หากไม่ปฏิบัติตามข้อ 1. ถึงข้อ5. หรือผลพิจารณาบทความให้ "ไม่ผ่าน" เกณฑ์ของวารสาร แต่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิงานประชุมวิชาการ บทความนั้นจะได้รับตีพิมพ์ลงในเล่มรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ CRCI (Proceeding)

7. กระบวนการประเมินบทความให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของแต่ละวารสาร รวมถึงกำหนดการตอบรับตีพิมพ์ขึ้นอยู่กับกำหนดการของวารสารฉบับนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้เขียนที่ส่งบทความประเภทวารสาร จะต้องเข้าร่วมนำเสนอผลงานในวันประชุมวิชาการ 

ลำดับ ชื่อวารสาร หน่วยงาน ฐานข้อมูลวารสาร ไฟล์
1  วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
2 วารสารวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
3 วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-1
4 วารสารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
5 Journal of Science and Agricultural Technology มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา TCI-2
6 วารสารสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ TCI-1
7 วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย TCI-1
8 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

TCI-1
9 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น TCI-2

1.บทความวิชาการ

2.บทความวิจัย

10

Community and Social Development Journal

(บทความภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ TCI-1, ACI
11 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ -

 


(3) แบบฟอร์มใบสมัครส่งผลงานประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ตัวอย่างแบบฟร์อมใบสมัคร 

 


การเข้าระบบส่งบทความ

 1. Log in เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
 2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการส่งบทความ
 3. เลือกประเภทการส่งบทความ 4.1 ส่งตีพิมพ์ Proceeding 4.2 ส่งตีพิมพ์วารสาร
 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดบทความ พร้อมทั้งแนบไฟล์บทความ 2 รูปแบบ (ไฟล์ .word และ .pdf) ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนกดยืนยันการส่งบทความ **กำหนดส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 บทความ**

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon