โลโก้เว็บไซต์ การชำระค่าลงทะเบียน I payment | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

การชำระค่าลงทะเบียน I payment


อัคราค่าลงทะเบียน

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ภาคบรรยายและโปสเตอร์

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน

เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

3,000 บาท/ บทความ 3,000 บาท/ ผลงาน

 


การชำระค่าลงทะเบียน

  1. เปิดระบบให้ชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 - 9 กรกฎาคม 2566 
  2. รับชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Krungthai Next เท่านั้น หรือชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
  3. กรณีชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย โปรดเก็บหลักฐานส่วนที่ 1** เพื่อเป็นข้อมูลส่งยืนยันการชำระเงิน (ส่งหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ https://rims.rmutl.ac.th/crcisubmission/login.php)

ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน ผ่านแอพ Krungthai Next

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา