โลโก้เว็บไซต์ การชำระค่าลงทะเบียน I payment | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

การชำระค่าลงทะเบียน I payment


วิธีการชำระเงิน คลิกที่นี้

 

อัตราค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอ

 1. หน่วยงานเครือข่าย

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียน (ล่วงหน้า)

อัตราค่าลงทะเบียน 

(บทความเพิ่มเติม)

กำหนดระยะเวลาชำระ

วันที่ 22-28 ก.ค. 2567

วันที่ 22-28 ก.ค. 2567

 • เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย โปสเตอร์ และออนไลน์
 • เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

3,000 บาท/บทความ

500 บาท/บทความ

 

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน :  สำหรับหน่วยงานเครือข่ายประเภทนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย และโปสเตอร์ (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์)

ประเภทการเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

 

2. หน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป

 • เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย โปสเตอร์ และออนไลน์
 • เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียน (ล่วงหน้า)

อัตราค่าลงทะเบียน

(บทความเพิ่มเติม)

อัตราค่าลงทะเบียน
(หน้างาน)

กำหนดระยะเวลาชำระ

วันที่ 22-28 ก.ค. 2567

วันที่ 22-28 ก.ค. 2567

วันที่ 5-6 ส.ค 2567

 • หน่วยงานภายนอก
 • บุคคลทั่วไป

3,500 บาท/บทความ

 

500 บาท/บทความ

 

4,000 บาท/บทความ

 • นักศึกษา

2,500 บาท/บทความ

 

500 บาท/บทความ

 

3,000 บาท/บทความ

 

 

เงื่อนไขสำหรับ หน่วยงานเครือข่าย หน่วยงานภายนอก บุคคลทั่วไป และนักศึกษา

 1. ผู้นำเสนอบทความต้องทำการลงทะเบียนในระบบ พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบการส่งบทความ ตามที่กำหนด  
 2. ผู้นำเสนอบทความที่ทำการลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว และได้แนบหลักฐานการชำระเงินในระบบการลงทะเบียน สามารถรับใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ ที่ฝ่ายการเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567
 3. หากผู้ส่งบทความท่านใดที่ไม่สามารถชำระเงิน ทางผู้จัดโครงการต้องขออนุญาตทำการยกเลิกการเข้าร่วมนำเสนอบทความ รวมถึงทำการยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร และหนังสือรวมเล่มผลงานวิจัย (Proceedings) ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ในวันทำการนำเสนอบทความ ผู้เข้าร่วมงานและผู้นำเสนอบทความ ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567

 

สิทธิ์พิเศษสำหรับ หน่วยงานเครือข่าย หน่วยงานภายนอก บุคคลทั่วไป และนักศึกษา

   เฉพาะผู้ลงทะเบียนผู้นำเสนอจะได้รับ กระเป๋า เอกสารประกอบการประชุม และของที่ระลึก อาหารว่าง และอาหารกลางวันระหว่างงาน (รวม 2 วัน) 

   บทความเพิ่มเติม ไม่รวมสิทธิ์พิเศษ

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน :  สำหรับหน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป ประเภทนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย และโปสเตอร์ (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์)

ประเภทการเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน :  สำหรับหน่วยงานภายนอกและบุคคลทั่วไป (นักศึกษา) ประเภทนำเสนอผลงาน ภาคบรรยาย และโปสเตอร์ (รูปแบบออนไซต์และออนไลน์)

ประเภทการเข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

3. อัตราค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมเพื่อเข้าร่วมงาน 

ประเภท

อัตราค่าลงทะเบียน (ล่วงหน้า)

อัตราค่าลงทะเบียน

(หน้างาน)

กำหนดระยะเวลาชำระ

วันที่ 22-28 ก.ค. 2567

วันที่ 5-6 ส.ค 2567

 • หน่วยงานเครือข่ายและนักศึกษา

2,000 บาท/บทความ

2,500 บาท/บทความ

 • หน่วยงานภายนอก

2,500 บาท/บทความ

3,000 บาท/บทความ

 

เงื่อนไขสำหรับผู้เข้าร่วมงาน 

 1. ผู้เข้าร่วมงานต้องทำการลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบการส่งบทความ ตามที่กำหนด  
 2. สำหรับผู้ร่วมงานที่ลงการลงทะเบียน สามารถรับใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูรณ์ ที่ฝ่ายการเงิน ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567
 3. หากผู้เข้าร่วมงานท่านใดที่ไม่สามารถชำระเงิน ทางผู้จัดโครงการต้องขออนุญาตทำการยกเลิกการเข้าร่วมงานโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ในวันงาน ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2567

สิทธิ์พิเศษของผู้เข้าร่วมงาน จะได้รับของที่ระลึก ถุงผ้า อาหารว่าง และอาหารกลางวันระหว่างงาน (รวม 2 วัน)

แบบฟอร์มชำระค่าลงทะเบียน :  สำหรับผู้เข้าร่วมเพื่อเข้าร่วมงาน

เงื่อนไขสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 1. ผู้นำเสนอบทความต้องทำการลงทะเบียนในระบบด้วย อีเมลล์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (......@rmutl.ac.th ) และต้องนำเสนอในแบบบรรยาย เท่านั้น 
 2. ผู้นำเสนอใน ข้อที่ 1 จะต้องเป็นบุคลากรหรือนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 3. หากไม่ดำเนินการตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ทางผู้จัดงานต้องขออนุญาตทำการยกเลิกการเข้าร่วมนำเสนอบทความ รวมถึงทำการยกเลิกการตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมเล่มผลงานวิจัย (Proceedings) ดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ในวันทำการนำเสนอบทความ ผู้เข้าร่วมงานและผู้นำเสนอบทความ ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเอง ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน วันที่ 5 สิงหาคม 2567

สิทธิ์พิเศษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     เฉพาะผู้ลงทะเบียนเป็น"ผู้นำเสนอ"จะได้รับไฟล์เอกสารประกอบการประชุม  อาหารว่าง และอาหารกลางวันระหว่างงาน (รวม 2 วัน)

     บทความเพิ่มเติม ไม่รวมสิทธิ์พิเศษ

 

การเข้าระบบส่งบทความ

 1. Log in เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่
 2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนการส่งบทความ
 3. เลือกประเภทการส่งบทความ 4.1 ส่งตีพิมพ์ Proceeding 4.2 ส่งตีพิมพ์วารสาร
 4. กรอกข้อมูลรายละเอียดบทความ พร้อมทั้งแนบไฟล์บทความ 2 รูปแบบ (ไฟล์ .word และ .pdf) ให้ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ก่อนกดยืนยันการส่งบทความ **กำหนดส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 บทความ**


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon