โลโก้เว็บไซต์ 2566-04-19 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

2566-04-19

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนาประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำเดือน เมษายน 2566
วันที่ 19 เมษายน 2566 ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒน...ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา