โลโก้เว็บไซต์ Mascot CRCI2022 - น้อง BCG | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

Mascot CRCI2022 - น้อง BCG

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 384 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Mascot ประจำปี 2565

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 (CRCI 2022)

"...สู่วิจัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืน"

------------------------------

น้อง B-C-G

B-Bio Economy / C-Circular Economy / G-Green Economy


BCG Model คือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนา 3 เศรษฐกิจ ไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เชื่อมโยงกับ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ความก้าวหน้าเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่พัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกัน ดังนั้น BCG Model จึงเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีหลักคิดในการสร้างสมดุล 3 ประการ คือ เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างมูลค่า (Value-based Economy) สร้างนวัตกรรม ทำน้อยแต่ได้มาก การเติบโตที่เน้นการมีส่วนร่วม (Inclusive Growth) ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ตลอดจนสรรสร้างสังคมที่มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากร (Circular Society) โดยใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ้มค่าที่สุด
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา