โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 8 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 7284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนเข้าร่วม

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้้งที่ 8

8th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI 2022 Online

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (The 8th Conference on Research and Creative Innovations 8th CRCI) และการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบบออนไลน์ ร่วมกับเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ได้แก่

 • สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยพายัพ
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • มหาวทิยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ และ
 • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

ซึ่งเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านสังคมและมนุษยศาสตร์ การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความร่วมมือ และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ในมิติต่างๆ ที่จะนำไปสู่การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน

การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสร้างผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาสให้บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้แสดงศักยภาพของตนเอง ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน เผยแพร่ผลงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา สร้างเครือข่ายด้านวิชาการ ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุน ยกระดับผลงานวิจัย สู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการงานวิจัยร่วมกันทั้งระดับ สาขา คณะ และมหาวิทยาลัย ในระดับชาติ


กิจกรรม

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้

 • การบรรรยายพิเศษ
 • การเสวนาวิชาการ
 • การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ ให้การบรรยายพิเศษ ได้แก่

 • บรรยายพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมและงานวิจัยรับใช้สังคมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เสวนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนโมเดล BCG ด้วยนวัตกรรม” โดยตัวแทนวิทยากรจากหน่วยงานเครือข่ายเจ้าภาพร่วม รวม 11 ท่าน ดังนี้

วิทยากร เสวนาวิชาการ

 1. เสวนากลุ่มพลังงานและวัสดุ
 • ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • ดร.วรจิตต์ เศรษฐพันธ์ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 1. เสวนากลุ่มสุขภาพและการแพทย์ 
 • รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • รศ.ดร.พชรดนัย วัชรธนพัฒนธาดา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 1. เสวนากลุ่มเกษตรและอาหาร
 • รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. เสวนากลุ่มท่องเที่ยวและบริการ
 • พระครูธีระสุตพจน์, ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
 • รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผศ.ดร.ปราโมทย์ สิทธิจักร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • ดร.รุ่งรดิศ เมืองลือ คณะศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
 • ดร.ปัณณทัต กัลยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กำหนดการ

   วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 

08.45 – 9.00 น.

  เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8 รูปแบบออนไลน์

  รับชมผ่านช่องทาง  https://www.facebook.com/rdirmutlcm/ 

   Facebook Live Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

09.00 - 09.10 น.

 • กล่าวต้อนรับ  

         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

09.10 - 09.20 น.

 • กล่าวรายงาน 

         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

09.20 - 09.30 น.

 • กล่าวเปิดการประชุม

         โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

09.30 - 10.15 น.

 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นวัตกรรมและงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

          โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10.15 - 11.00 น.

 • การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม” 

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11.000 - 12.00 น.

 • การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “บทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนโมเดล BCG ด้วยนวัตกรรม” 

          โดย หน่วยงานเครือข่ายเจ้าภาพร่วม

12.00 - 13.00 น.

  พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.30 น.

 

   วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

09.00 - 12.00 น.

 • การนำเสนอผลงานออนไลน์ ภาคบรรยาย
 • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์
 • Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/99789463989?pwd=V3k0TmNSK0REa2JPamxGUUkvb2dBUT09

  Meeting ID: 997 8946 3989 / Passcode: 442321​​

12.00 - 13.00 น.

  พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 14.30 น.

  พิธีปิดการประชุมวิชาการ

  รับชมผ่านช่องทาง   https://www.facebook.com/rdirmutlcm/ 

  Facebook Live Fanpage สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 • ประกาศรางวัล “การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม”
 • ประกาศรางวัล “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์”
 • กล่าวปิดการประชุม

           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา I นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว โทร. 087-079-0797


คำค้น : crci2022ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon