โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแจ้งผลการประเมินบทความ CRCI 2023 | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

ประกาศแจ้งผลการประเมินบทความ CRCI 2023

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มิถุนายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1426 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแจ้งผลการประเมินบทความ

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 9 CRCI 2023

-------------------------------------------------------------

กำหนดส่งบทความฉบับแก้ไข ผ่านระบบออนไลน์ 

https://rims.rmutl.ac.th/crcisubmission/login.php

ได้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2566


สถานะบทความ

 1. ผ่าน ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน เพิ่มข้อมูล ชื่อ-สังกัด ผู้แต่งและคณะ ให้ครบถ้วน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

 2. ผ่าน **แบบมีเงื่อนไข (ให้แก้ไขตามคำแนะนำ) ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการแก้ไข และแจ้งผลกลับไปยังผู้เขียน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

 3. แก้ไขและส่งประเมินอีกครั้ง ให้ผู้เขียนดำเนินการดังนี้ 

 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง และประเมินอีกครั้ง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการ แจ้งผลการพิจารณา กลับไปยังผู้เขียนอีกครั้ง เพื่อให้ผู้เขียนดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำ
 • ผู้เขียน แก้ไขบทความตามคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  และส่งกลับให้คณะกรรมการ ตรวจสอบความถูกต้อง (ภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันประกาศผลการพิจารณาบทความ)
 • คณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบการแก้ไข และแจ้งผลกลับไปยังผู้เขียน
 • ผู้เขียนจัดรูปแบบบทความตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 • ผู้เขียน ส่งไฟล์ต้นฉบับให้คณะกรรมการ  ภายในวันที่กำหนด

 4. ไม่ผ่าน

 • คณะกรรมการ จะส่งหนังสือปฏิเสธบทความ ให้กับผู้เขียน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา