โลโก้เว็บไซต์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ I Contest | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ I Contest


ประเภทผลงานประกวด ประกอบด้วย

 

  1.  สิ่งประดิษฐ์  (Invention)

หมายถึง ผลงานวิจัยและพัฒนา และสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้น แต่อาจยังไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ โดยอาจอยู่ในช่วงของการทดสอบเพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐาน/คุณภาพ/ข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ทั้งนี้ ผลงานดังกล่าว อาจถ่ายทอดสู่ภาคเอกชนแล้วหรือไม่ก็ได้

 

 

  1. นวัตกรรม (Innovation)

หมายถึง “สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม” และหมายรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสามารถในการใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ทักษะ และประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิต หรือบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการปรับปรุงเทคโนโลยี การแพร่กระจายเทคโนโลยี การออกแบบผลิตภัณฑ์ และการฝึกอบรมที่นำมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง เศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะในรูปแบบของการเกิดธุรกิจ การลงทุน ผู้ประกอบการ นวัตกรรมจึงเป็นกระบวนการที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวก กับความสามารถในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างให้ เกิดเป็นธุรกิจนวัตกรรมหรือธุรกิจใหม่ อันจะนำไปสู่การลงทุนใหม่ที่ส่งผลต่อการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรและประเทศ

 

 

  1. งานสร้างสรรค์ (Creative work)

หมายถึง ผลงานศิลปะ และสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีและคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ประกอบไปด้วย ออกแบบอุตสาหกรรม ออกแบบเครื่องประดับ ออกแบบสื่อสาร ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล ออกแบบเซรามิกซ์ คลอบคลุมไปถึงด้านศิลปะและการออกแบบ

 

 


เข้าสู่ระบบส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คลิกที่นี่

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon