โลโก้เว็บไซต์ สาขาที่เปิดรับ I MAIN THEME | การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์

สาขาที่เปิดรับ I MAIN THEME


  (01-ENG) งานวิจัย ด้าน วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี

สาขาย่อย วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเหมืองแร่, วิศวกรรมเกษตร, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมแม่พิมพ์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  (02-SCI) งานวิจัย ด้าน วิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ

สาขาย่อย เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ฟิสิกส์, เคมี, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ, เกษตรศาสตร์, คณิตศาสตร์, สถิติ, ชีววิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  (03-AGRI) งานวิจัย ด้าน เทคโนโลยีเกษตร และอาหาร

สาขาย่อย เทคโนโลยีการอาหาร, เครื่องจักรกลเกษตร, ธุรกิจอาหารและโภชนาการ, การผลิตและนวัตกรรมอาหาร และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  (04-BA) งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

สาขาย่อย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ, การบัญชี, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, การท่องเที่ยว, สหวิทยาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  (05-ART) งานวิจัย ด้าน ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาย่อย เซรามิก, เทคโนโลยีการพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, ออกแบบสื่อสาร, สิ่งทอและออกแบบเครื่องประดับ, ทัศนศิลป์, สถาปัตยกรรม, สถาปัตยกรรมภายใน, เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  (06-SE) งานวิจัยรับใช้สังคม / งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

สาขาย่อย งานบริการวิชาการ, งานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  (07-R2R) งานประจำสู่งานวิจัย

สาขาย่อย งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้, งานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร, งานวิจัยเพื่อพัฒนางาน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

  (08-EDU) งานวิจัยด้านการศึกษา

สาขาย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


เข้าสู่ระบบส่งบทความ คลิกที่นี่

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon